door Roselien Slagers en Sander Salakory

Graag willen we iedereen informeren over de standpunten die de fractie van PPW heeft ingenomen over de besluitvorming over de Nota Meerjarenbeleid 2019-2022 en de over de begroting 2019.
Standpunten die we met behulp van steunfractieleden, -adviseurs en de bouwersgroep hebben kunnen formuleren en uitspreken. Dank daarvoor, zonder jullie hadden we het niet gered!

Het was dit jaar een lastige opgave om de begroting vast te stellen.
Normaal gesproken geeft de raad in mei met de besluitvorming inzake de nota Meerjarenbeleid de richting aan voor het opstellen van de begroting die dan in het najaar wordt behandeld. Maar de raad had met deze afwijkende procedure in verband met de verkiezingen ingestemd om daarmee het nieuwe college de gelegenheid te bieden om met een sprankelende nota Meerjarenbeleid en met een ambitieuze en sluitende begroting te komen. Maar beide zo belangrijke nota’s boden geen enkele inkijk op visie en ambities voor de komende vier jaar!

Ambities niet duidelijk
Het college wil twee miljoen euro reserveren voor eventuele toekomstige tekorten in het sociaal domein en verder was er was 600.000 euro over om ambities te kunnen bekostigen. Welke ambities dat dan kunnen zijn heeft het college niet duidelijk kunnen maken.
Dit bood de verschillende partijen de gelegenheid om dan zelf met ideeën te komen. Dat gebeurde dan ook volop. Helaas zijn de meeste voorstellen en ideeën gesneuveld of zo aangepast dat er weinig concreets uit voort is gevloeid. Reacties van het college zoals: ‘We gaan bezien of het mogelijk is’, ‘We gaan de mogelijkheid te onderzoeken om’, enzovoort voerden de boventoon.

Platform Progressief Wierden heeft zelf samen met de ChristenUnie een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend bij de begroting:

 • De introductie van een groene ‘aanschaflening’
 • De introductie van een groene ‘aanschafsubsidie’
 • Het voorstel om van de twee miljoen euro reserve voor sociaal domein 250.000 euro in te zetten om daarmee de door ons zo gewenste duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken.

  Uitkomst van de voorstellen
  Geen van deze amendementen haalde helaas een meerderheid! Waardoor het college en door de meerderheid in de raad ondersteund wel voor gekozen is (CDA, NEW, CU), vormde voor PPW nou juist weer een onbegrijpelijke keuze.
 • De aankoop van kavels op de Esrand, bestemd voor de toekomstige bouw van evangelische school De Passie is voor PPW onverteerbaar. Er is een bedrag mee gemoeid van 2.275.000 euro.
 • Een stuk grond waarvan we ruim veertig jaren lang de rentelasten (70.000 euro jaarlijks!) zien terug komen in onze gemeentelijke begroting zonder dat daar gebruik van kan worden gemaakt maakt het voor ons een zeer onverstandig besluit.
 • De procedure rondom de aankoop van deze gronden was dermate ondoorzichtig dat PPW in juli heeft tegengestemd. Wij hadden het gevoel dat er over een nacht ijs werd gegaan en dat er geen zorgvuldige afweging werd gemaakt.. Er werd op een koop aangedrongen zonder deugdelijke onderbouwing voor ons als raad en dat vinden wij onverteerbaar.
 • De antwoorden op de vragen die we vervolgens naar het college gestuurd hebben boden net zo min duidelijkheid als de mondelinge antwoorden tijdens de commissievergadering en raadsvergadering over dit onderwerp op 10 juli.
 • Bijzonder is vervolgens dat er dan drie dagen later een brief van het college richting de raad gaat dat zij na aankoop kennis hebben genomen van het feit dat de verkopende partij de percelen voor 1.150.000 euro had aangekocht en dat dit prijsverschil aanleiding was om de gesprekken te hervatten. Een verschil van ruim 1 miljoen euro! Tot op de dag van vandaag hebben wij niets vernomen over de inhoud van deze gesprekken. Zou het College echt verwacht hebben dat de verkoper de prijs zonder slag of stoot zou verlagen?
 • Een andere grote zorg is dat er zoals het er nu uitziet pas vanaf 2022 geld kan worden gereserveerd voor de Passie . De keuze voor deze locatie, straks mooi gelegen aan de rand van de gemeente Wierden, maakt dat een beeldbepalend en duurzaam gebouw eigenlijk nodig is. Dat zal de bouw alleen maar veel duurder maken.
 • Tel daarbij op de stijgende bouwkosten dan kun je concluderen dat we, met de motie van 2017 in de zak waarin de meerderheid van de raad stelt dat de bouwkosten moeten worden betaald uit de te ontvangen rijksmiddelen (7 miljoen) – nog heel wat jaren moeten sparen. We ontvangen namelijk afhankelijk van het leerlingenaantal jaarlijks zo’n 350.000 euro.
 • Volgens recent onderzoek van de VNG zijn de bouwkosten 40% hoger dan de rijksmiddelen! Alleen dat verschil al gaat ons bijna twee miljoen euro meer kosten dan we van het rijk ontvangen.

Deze aankoop met deze lasten en -naar ons idee- om meerdere redenen ongeschikte locatie- (te dicht bij een snelweg = uitstoot fijnstof) maakte dat PPW dit jaar voor het eerst in haar bestaan niet kon instemmen met de begroting.

Ook de VVD hekelde het genomen besluit en kwam met een motie van afkeuring richting wethouder Braamhaar. In de (steun)fractie is uitvoerig gesproken over deze motie. Conclusie was dat een collegiaal bestuur -zoals het college van Wierden- gezamenlijk verantwoordelijk is en niet alleen een (net aangetreden) wethouder. De VVD hield vast aan haar standpunt. Daarom hebben we de motie ook al waren we het er inhoudelijk misschien wel mee eens niet ondersteund.
Bovendien … ‘never fight a battle like it is your last battle’ (Nancy Pelosi).

Parkje in Enter
Het voorstel van PPW om een parkje te ontwikkelen in het centrum van Enter en waar we maximaal 25.000 euro voor hebben gevraagd, haalde het wel maar het mocht niets kosten. Erg bijzonder! Vooral ook omdat NEW, net als PPW, het parkje als actiepunt in haar verkiezingsprogramma had opgenomen. Bijzonder toch om dan niet in te stemmen met dit voorstel.

Pad Lage Dijk en Ypeloweg in Enter
Een andere PPW-wens was een gedeeltelijke verharding van een pad tussen de Lage Dijk en de Ypeloweg in Enter. Dit werd ‘sympathiek’ gevonden maar haalde de eindstreep uiteindelijk niet. De verharding maakt de toegang tot het buitengebied mogelijk voor rolstoelgebruikers. Jammer dat we dit niet voor elkaar hebben gekregen. Volgende keer beter zullen we maar zeggen!

Kinderen in armoede
Bij de nota meerjarenbeleid hebben we verder een voorstel ingediend om de gelden die de gemeente jaarlijks ontvangt om in te kunnen zetten voor kinderen die in armoede opgroeien daar ook daadwerkelijk voor te gebruiken. In 2018 ontving de gemeente daar 89.000 euro voor en in september bleek daar nog 50.000 euro van te resteren en die blijkt vervolgens via de algemene reserve gewoon te verdwijnen!
Het voorstel kon rekenen op steun van een meerderheid van de Raad. Alle partijen met uitzondering van NEW.

Fietspaden en sportaccommodatie
Er werd nog gediscussieerd over de aanleg van vrij liggende fietspaden en CDA en NEW waren van mening dat dit nog eens onderzocht diende te worden terwijl op basis van eerder onderzoek door Bureau Goudappel Coffeng al door de Raad in maart 2018 besloten was om daar vanaf te zien en te gaan voor fietssuggestiestroken. Tsja…

Ook de vervanging van de sportaccommodatie aan de Wilhelminastraat is op de lange baan geschoven, een motie van VVD en PPW om daar met ingang van 2019 structureel geld voor gaan te reserveren haalde het niet.

Grappig om vervolgens op Facebook een bericht van het CDA te lezen dat zij dit punt wel binnengesleept hebben? Misschien zou je dat zelfs wel fake news kunnen noemen.

Conclusie
Kortom: urenlang en bijna twee avonden lang vergaderen met uiteindelijk heel weinig concreet resultaat.
Hopelijk zal de nota meerjarenbeleid van 2019 meer dadendrang en ambitie tonen.

We sluiten af met een oproep voor iedereen om actief mee te denken bij onze fractievergaderingen door die te bezoeken en natuurlijk is iedereen ook op de zogenaamde ‘open huis’-bijeenkomsten van harte welkom.

Raadsleden worden vaak uitgenodigd voor soms boeiende excursies. In veel gevallen kunnen leden daar bij aansluiten. Als je interesse hebt laat het ons vooral weten. Juist voor een kleine fractie als de onze van groot belang.

Het eerstvolgende open huis gaat over Natura 2000/Wierdense Veld, op 29 november in het het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.

Categorieën: