Onze standpunten

Menselijke zorg

Persoon helpt oudere bij oefeningen met een bal
 • Zorg is er voor iedereen die dat nodig heeft: mensgericht, oplossingsgericht en altijd rekening houdend met de persoonlijke situatie
 • Effectieve en efficiënte zorg is hierbij het uitgangspunt
 • Professionele zorg is zoveel mogelijk afgestemd met mantelzorgers en zij krijgen het vertrouwen dat ze verdienen
 • De gemeente stelt sterke eisen aan de kwaliteit en integriteit van zorg die zij inkoopt
 • Meer aandacht en steun voor mantelzorgers, met name voor jongeren in deze groep. Een keer per jaar een attentie is onvoldoende
 • Meer mogelijkheden voor zorg zonder indicatie. Waar nodig bieden we vervanging om mantelzorgers te ontlasten
 • Met verschillende organisaties kijken naar veilig en gezond leven voor iedereen, om zo tot een gezamenlijke aanpak te komen
 • Maximaal inzetten op preventie: voorkomen is beter dan genezen
 • Herstel van integrale wijkgerichte aanpak, denk aan WijkSaam. Hierbij draait het om goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en inwoners in een wijk, met aandacht voor alle gebieden, waaronder welzijn, zorg en wonen
 • Uitbreiding van kleinschalige ontmoetingsplekken voor iedereen. Dit samen met andere voorzieningen zoals de bibliotheek, verpleeghuis of gemeentehuis
 • Gemeente Wierden moet zijn best blijven doen om gastvrij te zijn voor statushouders en zal zich inzetten om deze gemeente ook voor hen een thuis te laten zijn

Klimaat en milieu

Hommel op paarse bloem
 • Klimaatvriendelijke, duidelijke en hanteerbare maatregelen voor (collectieve) afvoer van hemelwater

 • Het Wierdense Veld blijft als het aan ons ligt een Natura 2000-gebied. Daarbij willen we dat omwonende boeren op een passende en goede manier worden gecompenseerd

 • Meer aandacht voor biodiversiteit: uitbreiding van bloemenbermen / bloemenraden langs akkers. We zijn tegen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
 • Wierden scoort hoog in de rij van meeste vervuilde bronnen. Er zitten hier onder meer pesticiden, oplosmiddelen en meststoffen in het grondwater. Samen met Vitens en de provincie gaan we hier onmiddellijk actie op ondernemen
 • We stimuleren dat er natuurinclusief wordt gebouwd bij nieuwbouwplannen

 • Voor elke gekapte boom plaatsen we minstens één gelijksoortige boom terug

 • De generatietuin moet ondersteund worden en zeker open blijven.

Duurzaamheid

Zonnepanelen op zonnepark de Groene Weuste in Wierden
 • Met een duurzaamheidsfonds willen we onder meer lokale initiatieven voor duurzaamheid stimuleren en faciliteren
 • We willen een vernieuwende visie die gericht is op concentratie van energievoorziening op een beperkt aantal locaties
 • Nieuwbouwwoningen worden op zo’n manier gebouwd dat het gunstig is voor zonnepanelen. Bomen worden zo geplaatst dat ze geen of weinig schaduw geven op plaatsen waar zonnepanelen zijn of komen
 • Bedrijven en inwoners worden nadrukkelijk en positief gestimuleerd om hun daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen
 • Een goede balans tussen zonnepanelen en windmolens waarbij minimaal 50% lokaal eigendom is. Zeggenschap van omwonenden is hierbij het uitgangspunt
 • In 2026 wordt 25% van de energie in Wierden duurzaam opgewekt, bij voorkeur in onze eigen gemeente
 • In alle wijken en buurten zijn in 2026 Energiebuurtplannen opgesteld door bewoners, dit samen met hulp van verschillende organisaties
 • De gemeente maakt goed gebruik van lokale initiatieven en expertise, bijvoorbeeld van Stichting Duurzame Energie Wierden Enter en de Coöperatie Notter-Zuna
 • – De stem van de jeugd vinden wij belangrijk. Daarom vragen wij hen actief om hun mening.

Prettig wonen

Huizen in aanbouw op Zuidbroek in Wierden
 • Gezondheidszorg, sport en natuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn
 • Verkeersveiligheid vinden wij belangrijk. Fietsers hebben recht op goede en veilige fietspaden. Wij gaan ons best doen om waar nodig vrijliggende fietspaden aan te leggen, te beginnen aan de Ypeloweg
 • Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur
 • Meer groen in de openbare ruimte in plaats van alles vol te bouwen met appartementencomplexen
 • Dorpsbibliotheek wordt een ontmoetingsplek voor al onze inwoners
 • In Enter willen we een plek voor verenigingen, stichtingen, scholen voor theater, muziek, lezingen, exposities, cursussen, enzovoort
 • Trottoirs zijn overal goed begaanbaar
 • Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen: starters, senioren, alleenstaanden, middenklasse en sociale woninghuur
 • Inwoners van de wijk blijven een afspiegeling van de bevolking van de hele gemeente
 • Stimuleren dat huurwoningen met name in Enter worden gerenoveerd zodat er genoeg huurwoningen beschikbaar blijven
 • Stop op verkoop van huizen voor sociale woningbouw aan investeerders
 • Karakteristieke panden blijven staan in plaats van te slopen voor woningbouw
 • Woonhofjes en erfdelen in het buitengebied volgens coöperatief collectief wonen ondersteunen we van harte en maken we mogelijk
 • Cultuur vinden wij belangrijk, daarom ondersteunen wij structureel en ruimhartig. Ook neemt de gemeente zelf het initiatief voor cultuur
 • We willen dat er onderzoek komt naar een cultureel centrum in Wierden waar ook alle denksporten in de gemeente terecht kunnen
 • Tijdelijke woningen voor de korte termijn die makkelijk aan te passen en verplaatsen te zijn.

Vernieuwing lokale democratie

Gemeentehuis Wierden op een zomerse dag
 • Inwoners kunnen een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering zetten als er voldoende steun voor is. Daarna mogen zij dit onderwerp toelichten en in stemming brengen. Dit willen wij doen door een jaarlijkse motiemarkt

 • Als buurt-, wijk- of kernbewoners samen een goed idee hebben om hun buurt, wijk of kern sociaal sterker te maken ontvangen zij daarvoor een vooraf vastgesteld bedrag
 • Inwoners worden via panels bij belangrijke onderwerpen en projecten gevraagd mee te doen, dit door middel van loting. Zo worden zij betrokken bij besluitvorming. Dit doen wij veel liever dan het inhuren van dure adviesbureaus
 • Inwoners mogen gebruik maken van het uitdaagrecht: ‘the right to challenge’. Als één of meerdere inwoners kan/kunnen aantonen dat zij een activiteit beter en goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente, moet dat mogelijk zijn

Vernieuwing bestuur en democratie

Drie meisjes kijken naar ganzen tijdens de ganzenmarkt in Enter in 2019
 • Wierden heeft meerdere kernen die relatief ver van elkaar liggen, op fysiek en cultureel gebied. Daarom willen wij dat onze inwoners voorzieningen zoveel mogelijk in hun eigen dorp of kern kunnen vinden
 • We willen dat (een deel van) de gemeenteraad minstens een keer per jaar voor een bepaald thema bij elkaar komt in kernen, buurten en wijken. Denk hierbij aan Kulturhusen, wijkcentra of andere locaties. Het uitgangspunt hierbij is dat belanghebbenden van de kern, buurt of wijk het belangrijkste deel van de agenda bepalen
 • Naast het werk op kantoor gaan gemeenteambtenaren ook de kernen in. Samen met ambtenaren vinden we hiervoor een goede balans. Beleid maken wij vanaf 2022 samen met inwoners
 • De gemeente is het aanspreekpunt voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft
 • Vragen, verzoeken, vergunningen en al dat soort zaken worden zo snel mogelijk beantwoord, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijn van zes weken
 • Inwoners moeten de gemeente ervaren als een flexibele en betrouwbare partner waarbij mensgerichtheid en klantvriendelijkheid voorop staan. De gemeentelijke organisatie zal daarbij rekenschap geven over de door haar gezochte balans tussen de belangen van de individuele burger en die van de gehele gemeenschap.

Bedrijfsvoering

Bibliotheek-Wierden
 • De gemeente is er voor inwoners en stelt zich in het contact flexibel en betrouwbaar op. Daarbij wordt uitgegaan van mensgerichtheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid

 • Bij grote aanbestedingen moet de gemeente rekening houden met het sociale karakter en de duurzaamheid van het bedrijf. Bedrijven die langdurig werklozen leer-werktrajecten aanbieden moeten daarom meer dan een streepje voor hebben
 • Bij eventuele bezuinigingen worden inwoners vooraf actief betrokken via burgerpanels

 • Er komt een eerlijk, duidelijk en gedegen subsidiebeleid

Financiën

Man houdt biljetten van 10 en 20 euro en euromunten in de hand
 • Wij gaan verantwoord en degelijk met onze financiën om zodat Wierden een financieel gezonde gemeente is

 • OZB kan alleen verder verhoogd worden als aan te tonen is dat het nodig is voor een eerlijkere verdeling van de lasten en opbrengsten en het direct ten goede komt aan de plaatselijke samenleving
 • De gemeente gaat niet bezuinigen op belangrijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, Stichting De Welle of de sportaccommodaties

Eerlijk delen

vrijwilligerswerk_generatietuin_wierden
 • We gaan uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dat is de basis van de relatie tussen gemeente en inwoners
 • Wierden spant zich in voor een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen, zeker ook voor mensen met een beperking. Dit verdient speciale aandacht nu Soweco niet meer bestaat
 • Werken naast een bijstandsuitkering wordt makkelijker, want dat vergroot de kans om zelf weer in je levensonderhoud te voorzien
 • Als je bijstand krijgt, heb je de plicht om te solliciteren. Maar ook vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn belangrijke werkzaamheden. Daarnaast zijn er niet altijd kansen op een baan. Door goede afspraken te maken en maatwerk te leveren kan vrijwilligerswerk of mantelzorg (gedeeltelijk) in de plaats komen van de sollicitatieplicht
 • Als je bezig gaat met een cursus, voor omscholing bijvoorbeeld, kan het schrappen van de sollicitatieplicht nuttig zijn. Dan heeft een persoon niet de stress van een bepaald aantal sollicitaties per week, maar kan zich concentreren op de cursus
 • We willen doorgaan met alles op alles zetten om armoede in Wierden te verminderen / bestrijden
 • De gemeente Wierden heeft veel bedrijven en detailhandel binnen haar grenzen die werk bieden aan veel inwoners en zorgen voor reuring. In de coronatijd hebben ze bewezen veerkrachtig, creatief te zijn en te denken in kansen. Een gemeente dient met hen mee te denken en zeker geen remmende werking te hebben op bedrijfsvoering.