'Wierdense Veld verdient onze bescherming'

Egbert Wessles krijgt uitleg van de gids tijdens de rondleiding in het Wierdense Veld
De rechter heeft onlangs bepaald dat er niet meer stikstof mag worden uitgestoten. Sinds het kabinet heeft gesproken over het schrappen van Natura-2000 gebieden wordt er veel gediscussieerd. Er moet zeker wat veranderen, maar het schrappen van beschermde natuurgebieden is niet de oplossing. Als Platform Progressief Wierden vinden we dat natuur zoals het Wierdense Veld behouden moet worden.
Het Wierdense Veld is een groene parel op fietsafstand van Wierden. Dit natuurgebied kent een bloeiende flora en fauna: dit jaar zijn er nog kraanvogels geboren. Daarnaast is het een prachtige plek om even tot rust te komen, te fietsen en te wandelen. Natuur die we moeten koesteren en onze bescherming dubbel en dwars verdient.
Maar het Wierdense Veld dreigt haar Natura 2000-status te verliezen. Samen met GroenLinks Hellendoorn komen we op voor dit prachtige natuurgebied. Hiermee vragen wij de coalities van de gemeente Wierden en Hellendoorn zich uit te spreken tegen het voornemen om natuurgebieden te laten verdwijnen en op te komen voor ons Wierdense Veld. Wij zijn deze handtekeningenactie gestart om een geluid te laten horen tegen uitspraken van Kamerleden die roepen dat we beschermde natuurgebieden maar moeten schrappen. Tot nu toe hebben we meer dan 1400 handtekeningen verzameld. Wij vinden niet dat kwetsbare natuur opgeofferd moet worden voor onder meer het uitbreiden van luchthavens en de intensieve veehouderij.
Alternatieven
PPW vindt dat de grenzen van de groei zijn bereikt. Natuur inleveren is een doodlopende weg. In het factsheet ‘Emissies en depositie van stikstof in Nederland’ van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek) wordt gemeld dat stikstof een negatief effect op de biodiversiteit. Planten die van stikstof houden nemen alle plaats in, ten koste van andere en vaak zeldzamere soorten.
Boeren krijgen te lage prijzen voor hun product, waardoor zij gedwongen worden steeds meer dieren te houden. 45 procent van de totale uitstoot komt van de landbouw. Wij denken graag met boeren mee om te veranderen naar groene(re) alternatieven die minder stikstof uitstoten. Mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek die in het factsheet ‘emissies en depositie van stikstof in Nederland’ worden genoemd zijn onder meer veranderingen in de veestapel, kringlooplandbouw en nieuwe stalsystemen die zorgen voor minder uitstoot.
Verdroging tegengaan
De grootste opgave in het Wierdense Veld is het tegengaan van verdroging. Het is de bedoeling om greppels en sloten te dempen en zo de afvoer van water tegen te gaan. Uit een gesprek dat we als fractie hebben gehad met agrariërs in de directe omgeving wordt duidelijk dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor hun bedrijfsvoering. In sommige gevallen kan het zelfs tot stopzetting of verhuizing leiden.
Keuze
Als samenleving moeten we een keuze maken: kiezen we voor natuur of gaan we over de grenzen van groei? Willen we doorgroeien, steeds meer natuur inleveren of zeggen we de grens is bereikt? PPW kiest voor verandering. In sommige situaties zal dat pijn gaan doen, dat realiseren we ons. Daarom vinden we het ook absoluut noodzakelijk dat mensen volledig schadeloos gesteld moeten worden. Daarvoor zullen we ons zeker voor inzetten!
Teken de petitie
Heb jij onze petitie ‘Red het Wierdense Veld’ nog niet getekend? Dat kan nog steeds! De petitie is te vinden op de website van De Goede Zaak.