Zomer 2019: nog even terugblikken

Voordat de zomervakantie aanbreekt willen fractie en bestuur je graag informeren over een aantal zaken die de revue zijn gepasseerd in de gemeente Wierden en de kijk van de PPW erop. Eerlijk gezegd is er niet zoveel gebeurd.
Je kent misschien wel de vergadercyclus die de raad hanteert: per maand een commissievergadering  grondgebied (GG), een commissievergadering Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkelingen (BFMO), een eigen fractievergadering en afsluitend een raadsvergadering. Tot nu toe is het dit jaar vaak anders gegaan. Bijna elke maand werd er een commissievergadering geannuleerd of werden beide commissievergaderingen samengevoegd omdat het college van B&W de agenda’s kennelijk niet kon vullen met punten. Politiek en historisch ongekend! De ‘strategische agenda’ waarop een meerjarenplanning staat wordt met voeten getreden ondanks dat PPW en meerdere fracties hier met regelmaat het college hierop aanspreken. Er is beterschap beloofd.
Er is zelfs geen nota Meerjarenbeleid zoals gebruikelijk is. Deze wordt in het najaar behandeld zodat bezuinigingen en extra rijksbijdragen kunnen worden ingecalculeerd.
Gelukkig waren er nog genoeg onderwerpen waarover we ons als fractie konden buigen. In chronologische volgorde de meest noemenswaardige agendapunten en de reactie van PPW daarop.
Januari
Er was de herinvulling van de Touwladder, een basisschool in het centrum van Wierden. Een mooi en beeldbepalend gebouw. De school heeft zijn deuren moeten sluiten. Het pand, eigendom van de gemeente Wierden wordt op voorstel van het college verbouwd en daarvoor is een bedrag van  750.000 euro uitgetrokken.
Volgens het college staan huurders (maatschappelijke organisaties) te trappelen en daardoor dekken de huuropbrengsten de kosten volledig. Volgens ons blijft het financieel nogal een groot risico, vooral omdat er voor het kostendekkend maken uitgegaan wordt van 40 jaar verhuur. Dat vinden we nogal lang en onzeker. We hebben deze zorg uitgesproken, maar hebben uiteindelijk wel ingestemd. Voor PPW is behoud van dit pand winst voor Wierden.
April
Deze maand ging het over duurzame grootschalige energieopwekking. Om onze energiedoelstellingen te halen zijn grootschalige vormen van duurzame energieopwekking, zoals bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken en windmolens, noodzakelijk. Windmolens worden door de huidige coalitie uitgesloten. De aanleg van een zonnepark kan natuurlijk niet zomaar en zeker niet overal. Daarom is in samenspraak met inwoners een afwegingskader voor grootschalige duurzame energieopwekking opgesteld. Dit afwegingskader is op 2 april vastgesteld. Mede door PPW.
Dit kader staat ook op de website van de gemeente Wierden. In het afwegingskader zijn de randvoorwaarden opgenomen die als uitgangspunt gelden bij de beoordeling van initiatieven voor grootschalige, duurzame zonneparken.
Door hier mee in te stemmen is voorkomen dat elke aanvraag opnieuw door de raad moet worden vastgesteld wat de nodige vertraging kan oplopen. Wel hebben wij als voorwaarde gesteld dat we van elke aanvraag een informatieset vóóraf en inclusief ingediende zienswijzen willen ontvangen.
In maart is onder meer gesproken over de nieuwe locatie voor oud papierinzameling aan de Molenbeltsweg. Door het vorige college is er een nieuwe locatie voor inzamelen oud papier gezocht en gevonden. Na jaren van ergernis en onveilige situaties kan begin juli de nieuwe locatie in gebruik worden genomen. Er is raadsbreed enthousiast ingestemd met deze mooie en veilige locatie.
Mei
De gemeenteraad heeft zich tijdens een besloten bijeenkomst laten informeren over de toekomst van Soweco. Een dergelijke besloten bijeenkomst heeft in alle zes gemeenteraden van de deelnemende gemeenten plaatsgevonden.
Eerder dan verwacht kwam er een persbericht dat “de stekker eruit werd getrokken”. De pers had het opgelegde embargo geschonden en dit heeft tot veel onrust geleid. Het dagelijks bestuur (DB) van SOWECO (zes wethouders van deelnemende gemeenten) hebben zonder de Raad van Commissarissen of Directie van Soweco te informeren een  onderzoek laten instellen door een bureau, IROKO, om een scenario te laten uitwerken waarbij gemeente Almelo de regie krijgt en Wierden net als de overige gemeenten uit SOWECO stapt.
Zoals wellicht bekend daalt het aantal SW-medewerkers de komende jaren. SOWECO heeft naast de wettelijk verplichte taken een Maatschappelijke Onderneming opgericht die veel meer doelgroepen dan de oorspronkelijke SW doelgroep coacht en traint en begeleid naar een betaalde baan. Dit levert financieel voordeel op. Voor 2018 heeft dit voor de gemeente Wierden een bedrag van 194.000 euro opgeleverd.

De overheid heeft de subsidie die per medewerker wordt overgemaakt met duizenden euro’s per jaar verminderd. Zo wil de overheid SOWECO, bedrijven en gemeenten te prikkelen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk in reguliere bedrijven onder te brengen. Dit lukt in heel veel gevallen niet en daardoor zijn er grote tekorten ontstaan. SOWECO heeft op innovatie wijze een goede start gemaakt om die tekorten terug te dringen. Van het vorige dagelijks bestuur  kregen ze dan ook drie jaar de tijd om deze Maatschappelijke Onderneming goed op poten te zetten. Onze gemeenteraad heeft indertijd ook met die plannen om dat in drie jaar op te zetten ingestemd.
De PvdA en GroenLinks-partijen van vier gemeenten trekken op dit moment samen op om dit volgens ons onzalige en politiek slechte plan tegen te houden. Uiteraard doen wij als PPW mee en doen we ons best om ons voor deze belangrijke doelgroep hard te maken. Daarnaast gaat het de gemeente Wierden handen vol geld kosten als we uit SOWECO stappen. Het laatste woord hierover is dan ook zeker nog niet gesproken. Dit wordt vervolgd in het najaar van 2019.
Juni
Opnieuw achter gesloten deuren een tweetal bijeenkomsten over de bezuinigingen. De tekorten die voor een groot deel ontstaan door de toenemende zorgvraag zowel binnen de WMO als de Jeugdzorg. Veel gemeenten hebben hierdoor forse financiële problemen en er moet worden bezuinigd en/of de inkomsten moeten worden verhoogd. Op het moment van dit schrijven rust er nog steeds een embargo op de voorstellen. Een onwenselijke situatie en PPW heeft er op aangedrongen om zo snel als mogelijk de inwoners te informeren over de voorstellen die het College aan de raad wil voorleggen . Er is op 29 juni opnieuw een raadsbijeenkomst geweest over een aanpassing van de tarieven voor afvalinzameling (DIFTAR). Wij hebben daar het volgende over geschreven op onze Facebookpagina:
Open en transparant
Voor raadsleden van de Gemeente Wierden is er vanavond een bijeenkomst om de nieuwe tarieven voor afvalinzameling te bespreken. De huidige tarieven brachten nogal wat commotie teweeg. Wij kunnen ons voorstellen dat er wat moet gebeuren met de verdeling van de tarieven. Het kan zijn dat de verschillen tussen een- en meerpersoonshuishoudens te hoog zijn.
Raadslid Roselien Slagers: “Graag hadden wij hier gisteren in de commissievergadering al over gesproken en vervolgens over twee weken in de raadsvergadering. Maar het college heeft besloten om dit in een raadsbijeenkomst te doen, waarbij inwoners niet kunnen meeluisteren of inspreken. Maar deze tarieven gaan elk huishouden aan. Nadat we in besloten bijeenkomsten minimaal zijn geïnformeerd over SOWECO en op handen zijnde bezuinigingen spreken we niet opnieuw in besloten bijeenkomsten. Het tarief voor afvalinzameling is geen onderwerp voor een besloten bijeenkomst. Wij vinden dat informatie en debat openbaar moeten zijn. Daarom doet PPW niet mee aan de bijeenkomst. Wij horen in het najaar wel wat het resultaat is en zullen dan reageren. Open en transparant voor iedereen.”
Tot slot: na de zomer gaan we verder met onze maandelijkse opschoonuurtjes op zaterdagochtend. Ze zijn een groot succes en genereren  veel aandacht. Alle hulp is welkom.
We wensen iedereen een fijne zomer!
Roselien Slagers
Egbert Wessels
Aalsen Everts
Jan Sasbrink