Categoriearchief: Uit de fractie

Ons betoog bij begrotingsvergadering 2021

Na een vergadering van elf uur is de begroting voor 2021 vastgesteld. Onze raadsleden Roselien Slagers en Bert Klaas hebben aandacht gevraagd voor onder meer duurzaamheid, woningbouw, de OZB-verhoging en sociaal domein. Hieronder een paar hoofdpunten.

Duurzaamheid
2020 is het jaar waarin deze ambities over bijvoorbeeld duurzaamheid waarheid hadden moeten worden. Het had in ieder geval op zijn minst in de steigers moeten staan. Maar het is momenteel vooral afwachten, inventariseren en analyseren in plaats van actie ondernemen.

OZB-verhoging
Veel ondernemers worden getroffen door de tweede OZB-verhoging op rij. En dat in coronatijd. Ook heeft dit gevolgen voor organisaties en verenigingen op het gebied van kunst, cultuur en ontmoetingen. Verschillende tarieven voor verschillende situaties zijn een oplossing. Daarom hebben wij samen met de ChristenUnie een voorstel ingediend.

Sociaal domein
Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp is enorm gestegen. Sinds de invoering van het abonnementstarief blijkt dat inkomens rond de 80.000 euro of meer de grootste veroorzaker zijn. Natuurlijk zijn wij voorstander van huishoudelijke hulp als vangnet voor mensen die het nodig hebben en het financieel niet kunnen dragen. Kortom: het abonnementstarief moet daarom blijven bestaan, maar alleen voor lage en middeninkomens.

Meer lezen over deze en andere zaken waar we aandacht voor gevraagd hebben? Lees hier het hele betoog.

Zomer: nog even terugblikken

Voordat de zomervakantie aanbreekt willen fractie en bestuur je graag informeren over een aantal zaken die de revue zijn gepasseerd in de gemeente Wierden en de kijk van de PPW erop. Eerlijk gezegd is er niet zoveel gebeurd.

Je kent vast de vergadercyclus die de raad hanteert: per maand een commissievergadering  grondgebied (GG), een commissievergadering Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkelingen (BFMO), een eigen fractievergadering en afsluitend een raadsvergadering. Tot nu toe is het dit jaar vaak anders gegaan. Bijna elke maand werd er een commissievergadering geannuleerd of werden beide commissievergaderingen samengevoegd omdat het college van B&W de agenda’s kennelijk niet kon vullen met punten. Politiek en historisch ongekend! De ‘strategische agenda’ waarop een meerjarenplanning staat wordt met voeten getreden ondanks dat PPW en meerdere fracties hier met regelmaat het college hierop aanspreken. Er is beterschap beloofd. Er is zelfs geen nota Meerjarenbeleid zoals gebruikelijk is. Deze wordt in het najaar behandeld zodat bezuinigingen en extra rijksbijdragen kunnen worden ingecalculeerd.
Gelukkig waren er nog genoeg onderwerpen waarover we ons als fractie konden buigen. In chronologische volgorde de meest noemenswaardige agendapunten en de reactie van PPW daarop.

Januari
Er was de herinvulling van de Touwladder, een basisschool in het centrum van Wierden. Een mooi en beeldbepalend gebouw. De school heeft zijn deuren moeten sluiten. Het pand, eigendom van de gemeente Wierden wordt op voorstel van het college verbouwd en daarvoor is een bedrag van  750.000 euro uitgetrokken. Volgens het college staan huurders (maatschappelijke organisaties) te trappelen en daardoor dekken de huuropbrengsten de kosten volledig. Volgens ons blijft het financieel nogal een groot risico, vooral omdat er voor het kostendekkend maken uitgegaan wordt van 40 jaar verhuur. Dat vinden we nogal lang en onzeker. We hebben deze zorg uitgesproken, maar hebben uiteindelijk wel ingestemd. Voor PPW is behoud van dit pand winst voor Wierden.

April
Deze maand ging het over duurzame grootschalige energieopwekking. Om onze energiedoelstellingen te halen zijn grootschalige vormen van duurzame energieopwekking, zoals bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken en windmolens, noodzakelijk. Windmolens worden door de huidige coalitie uitgesloten. De aanleg van een zonnepark kan natuurlijk niet zomaar en zeker niet overal. Daarom is in samenspraak met inwoners een afwegingskader voor grootschalige duurzame energieopwekking opgesteld. Dit afwegingskader is op 2 april vastgesteld. Mede door PPW. Dit kader staat ook op de website van de gemeente Wierden. In het afwegingskader zijn de randvoorwaarden opgenomen die als uitgangspunt gelden bij de beoordeling van initiatieven voor grootschalige, duurzame zonneparken.
Door hier mee in te stemmen is voorkomen dat elke aanvraag opnieuw door de raad moet worden vastgesteld wat de nodige vertraging kan oplopen. Wel hebben wij als voorwaarde gesteld dat we van elke aanvraag een informatieset vóóraf en inclusief ingediende zienswijzen willen ontvangen.

In maart is onder meer gesproken over de nieuwe locatie voor oud papierinzameling aan de Molenbeltsweg. Door het vorige college is er een nieuwe locatie voor inzamelen oud papier gezocht en gevonden. Na jaren van ergernis en onveilige situaties kan begin juli de nieuwe locatie in gebruik worden genomen. Er is raadsbreed enthousiast ingestemd met deze mooie en veilige locatie.

Mei
De gemeenteraad heeft zich tijdens een besloten bijeenkomst laten informeren over de toekomst van SOWECO. Een dergelijke besloten bijeenkomst heeft in alle zes gemeenteraden van de deelnemende gemeenten plaatsgevonden. Eerder dan verwacht kwam er een persbericht dat “de stekker eruit werd getrokken”. De pers had het opgelegde embargo geschonden en dit heeft tot veel onrust geleid. Het dagelijks bestuur (DB) van SOWECO (zes wethouders van deelnemende gemeenten) hebben zonder de Raad van Commissarissen of Directie van SOWECO te informeren een  onderzoek laten instellen door een bureau, IROKO, om een scenario te laten uitwerken waarbij gemeente Almelo de regie krijgt en Wierden net als de overige gemeenten uit SOWECO stapt.

Zoals wellicht bekend daalt het aantal SW-medewerkers de komende jaren. SOWECO heeft naast de wettelijk verplichte taken een Maatschappelijke Onderneming opgericht die veel meer doelgroepen dan de oorspronkelijke SW doelgroep coacht en traint en begeleid naar een betaalde baan. Dit levert financieel voordeel op. Voor 2018 heeft dit voor de gemeente Wierden een bedrag van 194.000 euro opgeleverd.
De overheid heeft de subsidie die per medewerker wordt overgemaakt met duizenden euro’s per jaar verminderd. Zo wil de overheid SOWECO, bedrijven en gemeenten te prikkelen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk in reguliere bedrijven onder te brengen. Dit lukt in heel veel gevallen niet en daardoor zijn er grote tekorten ontstaan. SOWECO heeft op innovatie wijze een goede start gemaakt om die tekorten terug te dringen. Van het vorige dagelijks bestuur  kregen ze dan ook drie jaar de tijd om deze Maatschappelijke Onderneming goed op poten te zetten. Onze gemeenteraad heeft indertijd ook met die plannen om dat in drie jaar op te zetten ingestemd.

De PvdA en GroenLinks-partijen van vier gemeenten trekken op dit moment samen op om dit volgens ons onzalige en politiek slechte plan tegen te houden. Uiteraard doen wij als PPW mee en doen we ons best om ons voor deze belangrijke doelgroep hard te maken. Daarnaast gaat het de gemeente Wierden handen vol geld kosten als we uit SOWECO stappen. Het laatste woord hierover is dan ook zeker nog niet gesproken. Dit wordt vervolgd in het najaar van 2019.

Juni
Opnieuw achter gesloten deuren een tweetal bijeenkomsten over de bezuinigingen. De tekorten die voor een groot deel ontstaan door de toenemende zorgvraag zowel binnen de WMO als de Jeugdzorg. Veel gemeenten hebben hierdoor forse financiële problemen en er moet worden bezuinigd en/of de inkomsten moeten worden verhoogd. Op het moment van dit schrijven rust er nog steeds een embargo op de voorstellen. Een onwenselijke situatie en PPW heeft er op aangedrongen om zo snel als mogelijk de inwoners te informeren over de voorstellen die het College aan de raad wil voorleggen . Er is op 29 juni opnieuw een raadsbijeenkomst geweest over een aanpassing van de tarieven voor afvalinzameling (DIFTAR). Wij hebben daar het volgende over geschreven op onze Facebookpagina:

Open en transparantVoor raadsleden van de Gemeente Wierden is er vanavond een bijeenkomst om de nieuwe tarieven voor afvalinzameling te bespreken. De huidige tarieven brachten nogal wat commotie teweeg. Wij kunnen ons voorstellen dat er wat moet gebeuren met de verdeling van de tarieven. Het kan zijn dat de verschillen tussen een- en meerpersoonshuishoudens te hoog zijn.

Raadslid Roselien Slagers: “Graag hadden wij hier gisteren in de commissievergadering al over gesproken en vervolgens over twee weken in de raadsvergadering. Maar het college heeft besloten om dit in een raadsbijeenkomst te doen, waarbij inwoners niet kunnen meeluisteren of inspreken. Maar deze tarieven gaan elk huishouden aan. Nadat we in besloten bijeenkomsten minimaal zijn geïnformeerd over SOWECO en op handen zijnde bezuinigingen spreken we niet opnieuw in besloten bijeenkomsten. Het tarief voor afvalinzameling is geen onderwerp voor een besloten bijeenkomst. Wij vinden dat informatie en debat openbaar moeten zijn. Daarom doet PPW niet mee aan de bijeenkomst. Wij horen in het najaar wel wat het resultaat is en zullen dan reageren. Open en transparant voor iedereen.”

Tot slot: na de zomer gaan we verder met onze maandelijkse opschoonuurtjes op zaterdagochtend. Ze zijn een groot succes en genereren  veel aandacht. Alle hulp is welkom.

We wensen iedereen een fijne zomer!

Roselien Slagers
Egbert Wessels
Aalsen Everts
Jan Sasbrink

Nota Meerjarenbeleid vanuit kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid

De gemeenteraad heeft op 30 juni de Nota Meerjarenbeleid besproken.  Bij onze partij hebben wij hiernaar gekeken vanuit onze kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid.  Het lijkt op de situatie van vorig jaar, maar op dat moment gloorde nog enig perspectief aan de horizon. Nu moeten we concluderen dat het in financieel opzicht alleen nog maar erger wordt.

Dan rest nog de bijna negen ton voor de komende vier jaar voor eenmalige uitgaven. Het college vraagt ons om gezien de coronacrisis ook dat bedrag te reserveren. Voor een deel zijn we het daarmee eens. We willen graag een deel ervan gebruiken voor thema’s en projecten die raken aan onze kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid.

Meer lezen? Download dan hier het hele betoog.

College jaagt bewoners de gordijnen in over nieuwbouw school

“Dit college is er goed in om regelmatig groepen bewoners in de gordijnen te jagen”, aldus onze fractievoorzitter Roselien Slagers. “Of het nu gaat het om intrekken van subsidies, de aanleg van zonneparken, een bikepark of in dit geval de bouw van een school in Enter. Deze moet volgens wethouder Coes bij voorkeur aan de Sportlaan gevestigd worden.” 

Deze nieuw te bouwen basisschool gaat de beide locaties van de Talenter en de Wegwijzer in Enter vervangen. Dit was opnieuw onderwerp van gesprek in de raadsvergadering. “De discussie spitste zich toe op hoe de wethouder de omwonenden heeft geïnformeerd. Na kritiek heeft van de raad heeft hij hen nog steeds niet betrokken bij de gesprekken over andere locaties.”

Opdracht
“Een meerderheid van de gemeenteraad gaf de wethouder de opdracht mee om eerst goed uit te werken waar de locatie aan moet doen. Daarna pas kunnen inwoners via het platform Wierden – Ik praat mee locaties aandragen. Alle ingediende locaties die voldoen aan de eisen moeten op dezelfde manier beoordeeld. Het onderzoek moet dus gewoon opnieuw. De eerste 25.000 euro aan onderzoekskosten is al verdampt!”

(Foto: Pixabay / ter illustratie)

Vluchtelingenkinderen welkom in Wierden

Vluchtelingenkinderen kunnen ook in Wierden worden opgevangen als Nederland besluit om 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen hiernaartoe te halen.  Hiermee sluit de gemeente zich aan bij de Coalition of the Willing van ruim 100 gemeenten uit hele land. Dit is een actie van de stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children. Samen met de ChristenUnie hebben wij dinsdag 2 juni een motie ingediend, die door een meerderheid van de raad is aangenomen.

Hieronder het betoog van ons raadslid Egbert Wessels tijdens de raadsvergadering.

Schrijnende en mensonterende situaties in overvolle vluchtelingenkampen waarin ook kinderen zitten. U hebt vast de beelden gezien en de verhalen gelezen. Deze situatie is niet normaal. Als we nu niet handelen, staat er volgens deskundigen een ramp te gebeuren.

Aan lot overgelaten
Zo’n 2500 kinderen zonder ouders of andere familie worden in diverse kampen aan hun lot overgelaten.  Op de Griekse eilanden verblijven 42.000 vluchtelingen in kampen waar maar plek is voor 6000.

Hulpverleners die op het eiland Lesbos werken maken zich ongerust. In kamp Moria leven nu 22.000 vluchtelingen terwijl er maar plaats is voor 3000. Wat als daar corona uitbreekt?

Teleurgesteld
 Nú is de tijd dat ook de andere EU-lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen. Veel landen doen dit al. Frankrijk, België, Portugal, Luxemburg, Duitsland, Finland en Ierland hebben toegezegd. Wij zijn erg teleurgesteld dat Nederland dit voorbeeld niet volgt.

Opvang in Wierden
We roepen het college dan ook op zich bereid te verklaren om, als Nederland besluit een deel van deze kinderen op te vangen, ook in Wierden hieraan mee te werken. We vragen het college om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ook door samenwerken met andere gemeenten of met een financiële bijdrage kunnen we onze solidariteit laten zien. We hopen dat alle partijen dit voorstel, die we samen met de ChristenUnie indienen, zullen ondersteunen.

Wethouder Coes lijkt niet geïnteresseerd in petitie Wierdense Veld

Meerderheid raad de mist in met het Wierdense Veld

De meerderheid van de raad gaat de mist in met het Wierdense Veld. Zij vindt dat de Natura 2000-status geschrapt kan worden, waardoor boeren in de omgeving meer ruimte krijgen voor hun bedrijfsvoering. Daar zijn wij diep teleurgesteld over. Daarbij komt ook nog dat wethouder Coes de indruk wekte niet geïnteresseerd te zijn in het standpunt van de minderheid. Ruim 1600 mensen hebben de petitie ‘Red het Wierdense Veld’ getekend omdat zij willen dat de Natura 2000-status wordt behouden. Daar leek de wethouder totaal aan voorbij te gaan door hierop simpelweg niet te reageren. En dat vinden wij onaanvaardbaar, want als college van burgemeester en wethouders hoor je er te zijn voor alle inwoners, ook als zij een andere mening hebben. 

“De grenzen van groei zijn bereikt”, aldus ons raadslid Egbert Wessels. “Onze voortdurende zucht naar meer heeft ervoor gezorgd dat er steeds minder natuur overblijft. Het Wierdense Veld is misschien wel het meest veelzijdige natuurgebied in onze gemeente. Wij zien dit natuurgebied als de groene parel van Wierden. Zo hebben we dit gebied ook genoemd bij het starten van de petitie ‘Red het Wierdense Veld’. Samen met GroenLinks Hellendoorn vinden we dat de Natura 2000-status behouden moet worden.”

Duurzaamheid
“Voor ons gaat dit verder dan het Wierdense Veld: het draait ook om duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hoe gaan we om met steeds meer waterverbruik? Hoe gaan we om met steeds agrarische bedrijven die steeds groter worden omdat ze een lage prijs krijgen voor hun producten?” Dit zijn zeker zaken waarvoor oplossingen nodig zijn. Maar met het schrappen van de Natura 2000-status verdwijnen deze niet problemen niet.

“We moeten nadenken over wat voor wereld we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent zoeken naar andere mogelijkheden in plaats van gewoon meer water oppompen. En dat betekent geen intensivering van de agrarische sector maar de weg inslaan naar bijvoorbeeld kringloopbedrijven.”

Gemeenschappelijke waarden
“De centrale vraag bij deze discussie draait om waarin we elkaar kunnen vinden, welke waarden vindt iedereen belangrijk? Natuurlijk zijn er boeren die al iets doen voor het milieu en dat is mooi. Ze maaien pas na het broedseizoen, geven hun vee klimaatvriendelijk voer, gebruiken minder vaak zware machines en landbouwgif. Boeren die dit soort relatief kleine maatregelen treffen, zijn best bereid om meer te doen voor het milieu.”

Belangrijke vragen
“Wel ben ik benieuwd wat de indieners denken te bereiken met het schrappen van de Natura 2000-status. Bij het CDA denk ik dan meteen aan rentmeesterschap, want zij zullen mij toch eens moeten uitleggen wat zij daaronder verstaan. In het voorstel dat we samen met de ChristenUnie indienen roepen we het college op om vanuit een breed perspectief te kijken naar de situatie.” Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald.

“Maar het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven over een duurzame oplossing voor het Wierdense Veld. Als we nu een besluit nemen, doen we dat op basis van onvoldoende informatie. Want wat betekent het als het Wierdense Veld verdroogt? Wat betekent het verdwijnen van de Natura 2000-status, wat zijn de gevolgen voor dit beschermde gebied? Belangrijke vragen waarop een antwoord nodig is voordat we überhaupt een keuze kunnen maken.”

Pas op de plaats bij besluit over Soweco

Persbericht namens PvdA-GroenLinks Twenterand, PvdA Almelo, PvdA Tubbergen en Progressief Wierden (voorheen PPW). 

De ondernemingsraad van Soweco heeft op woensdag 15 januari een bijeenkomst gehouden voor alle raadsleden van de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Almelo, Twenterand, en Tubbergen. Hierbij draaide het om de plannen van het Soweco-bestuur en lokale plannen van gemeenten.

De kern is dat de gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van sociale werkvoorziening wordt gestopt en dat gemeenten de sociale werkvoorziening (SW) en Participatiewet gaan uitvoeren. Nog steeds zijn er veel vragen en is onduidelijk wat de financiële consequenties zijn. Hierdoor kan geen goed besluit worden genomen.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben raadsleden van PvdA Almelo en Tubbergen, PvdA-GroenLinks Twenterand en Platform Progressief Wierden overleg gehad over de toekomst van de uitvoering van de SW en de Participatiewet in de regio.

Meer lezen? Het hele persbericht is hieronder te downloaden.

Persbericht Soweco 16 januari 2020

‘alles draait toch weer om geld’

Over de nota meerjarenbeleid en de geplande bezuinigingen was op woensdag 25 september een raadsvergadering. Onze raadsleden Roselien Slagers en Egbert Wessels hebben tijdens deze vergadering hun zegje gedaan over de gang van zaken. 

De nota meerjarenbeleid laat weinig nieuws zien. Wij schatten in dat meer dan de helft van de tekst dezelfde is als vorig jaar. Opvallend is dat veel ambitie uit de nota is geschrapt. Verkiezingsbeloften zijn gebroken, waren soms ook zo onrealistisch dat veel kiezers teleurgesteld zullen zijn en het vertrouwen in de politiek kwijtraken.

Onthutst
Over de bezuinigingen kan de PPW duidelijk zijn. Op woensdag 11 september hebben veel organisaties, stichtingen en verenigingen hun zegje gedaan over de op handen zijnde bezuinigingen. Allemaal waren ze onthutst over het gebrek aan communicatie: slechts een brief op de deurmat met daarin de kille mededeling over het te bezuinigen bedrag. Natuurlijk kan u als college niet bij elk gesubsidieerd zangkoor langs, maar zonder overleg vooraf de mededeling droppen, vlak voor de vakantie begint, is niet hoe ze het hier gewend zijn. De term onbehoorlijk bestuur viel meerdere keren. Het werd ervaren als een ‘klap in het gezicht’. Hier zijn wij hartgrondig mee eens.

Ook de raad heeft niets te kiezen gehad in de bezuinigingsoperatie. Ondanks een motie die opriep tot het aanbieden van alternatieven leverde dit geen onderbouwde voorstellen op.

Teleurgesteld
“Hier staat een teleurgesteld raadslid”, zei Egbert Wessels bij de raadsvergadering over de bezuinigingen op woensdag 25 september. “Ik miste één ding bij het college van B en W, en dat is visie. Ik hoorde de drie wethouders heel vaak de woorden ‘ik moet dit ontraden’ uitspreken over de amendementen en moties, zonder dat ze de achterliggende motivatie vertelden. Met de mond werd beleden dat de mens centraal staat, maar ik kreeg het idee dat dit juist gold voor het geld.”

Meer lezen? Hier vind je de hele bijdrage van Roselien Slagers. Het (premium) artikel in de Tubantia van 28 september 2019 met daarin de bijdrage van Egbert Wessels is hier te vinden.

‘is de gekozen locatie voor de Passie verantwoord?

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag (coalitie NEW/CDA) en ChristenUnie ingestemd met de aankoop van een kavel van 2,3 hectare aan de Esrand voor de bouw van de Passie voor een bedrag van 2,3 miljoen euro.

Het PPW heeft tegengestemd met als hoofdargument dat we dit financieel onverantwoord vinden. Wij zijn niet tegen de bouw van de Passie maar wilden het besluit graag uitstellen tot er meer duidelijkheid en een betere financiële onderbouwing zou zijn voor de keuze van de Esrand.

Er is in een eerder stadium onderzoek gedaan naar een aantal opties voor de bouw van de Passie en daar is uitgekomen dat het Zuidbroek de beste optie zou zijn. De optie Esrand was toen nog niet in beeld.

De keuze voor de Esrand is naar onze stellige overtuiging niet voldoende financieel onderbouwd door het college en staat ook haaks op de eerder aangenomen motie, ondersteund door PPW, CDA en VVD, om niet meer geld uit te geven dan de middelen die er vanuit Den Haag voor beschikbaar worden gesteld.

Uit de praktijk blijkt dat de middelen uit Den Haag niet voldoende zijn om er een goed en duurzaam schoolgebouw neer te zetten. De keuze voor een op zich mooie locatie als de Esrand zal er voor zorgen dat de kosten hiervan vele jaren (40 jaar) op de begroting van de gemeente zullen drukken, dus ten koste gaat van andere belangrijke zaken in onze gemeente.

De coalitie van NEW/CDA was tijdens de raadsvergadering ook niet bereid om de beslissing uit te stellen tot september om zodoende eerst een helderder beeld te krijgen van de financiële situatie. Dit in tegenstelling tot de mooie woorden in het door hen opgestelde coalitie programma waar gesproken wordt over het in een vroegtijdig stadium inwoners en raadsleden betrekken bij ingrijpende plannen. Helaas moeten we constateren er geen sprake is van inwoners en raadsleden vroegtijdig betrekken bij ingrijpende keuzes.

Mijn eerste maand als raadslid

door Sander Salakory

22 maart 2018, een telefoontje van Bert Klaas: “Van harte gefeliciteerd, je zit in de raad!” Blijdschap en verdriet tegelijk. Blij met de steun en het vertrouwen vanuit de vele voorkeurstemmen. Maar ook verdriet om de vertrekkende raadsleden van PPW die het fantastisch gedaan hebben de afgelopen vier jaar. De raadsleden met wie ik nauw heb samengewerkt tijdens de verkiezingscampagne.

Het begon allemaal bij de kapper
Mijn raadslidavontuur begon eigenlijk vorig jaar. Toen ik via onze gezamenlijke kapper in contact kwam met PPW-raadslid Egbert Wessels. Na het gesprek met Egbert, waarin ik mijn interesse in de gemeentepolitiek toonde, heb ik meerdere gesprekken gevoerd met de kieslijstcommissie. Na de gesprekken kwam de commissie tot een voorlopig voorstel van de lijst. Mijn plek was nummer zes! Nadat de ledenvergadering akkoord ging met de voorgestelde ranking konden we beginnen met de campagne.

Veel werk verzet
Voordat je op campagne gaat is er ook nog heel wat werk achter de schermen verzet! Foto’s genomen, flyers en poster gemaakt, een campagne die zowel digitaal als fysiek werd gevoerd. Hoogtepunt voor mij was het deur aan deur gaan met een enthousiaste groep leden. Tijdens het canvassen hebben we veel inwoners gesproken en van informatie voorzien. Het was, ondanks de kou, ook gewoon heel gezellig met elkaar. Na de verkiezingen hebben we een start gemaakt om de partij weer op te bouwen. Want hoe gek het ook klinkt: de pak slaag die we gekregen hebben bij de verkiezingen, heeft onze club mensen alleen maar dichter bij elkaar gebracht.

Bijzonder
Iets meer dan een maand geleden werden Roselien Slagers en ik geïnstalleerd als raadsleden. Voor Roselien het begin van haar derde termijn, voor mij de eerste. Een heel bijzondere avond die ik mocht delen met mijn vrouw, familie en vrienden. Een hele eer, volksvertegenwoordiger zijn. Sindsdien maak ik samen met achttien collega’s deel uit van de gemeenteraad in Wierden. Het leven is een achtbaan wordt er wel gezegd, dat kan ook gezegd worden over de afgelopen periode.

Nu kijk ik terug op mijn eerste maand als raadslid.

Deze eerste weken heb ik mij vooral beziggehouden met het inlezen en bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten. Als nieuwkomer heb ik het geluk dat ik mag werken met Roselien die veel ervaring heeft als raadslid en wethouder van Wierden. Ook kan ik altijd terecht bij Bert Klaas, onze voormalige fractievoorzitter maar vooral ook top politicus van Wierden. Daarnaast hebben we een brede, gedreven en enthousiaste steunfractie. Al met al is de (steun)fractie een goede mix tussen ervaring en nieuwe input en kijk op zaken.

Veel lezen, kijken en kennismaken
Naast het inlezen heb ik ook al verschillende werkavonden gehad. Tijdens deze bijeenkomsten leer ik de andere raadsleden en steunfractieleden van de andere partijen beter kennen. En dat vind ik prettig aangezien we de komende vier jaar samen gaan werken. Zo ging ik van de ene bijeenkomst of vergadering naar de andere en was het een continue omschakelen. Zo waren er informatieavonden over ‘raadslid zijn’ en uitleg over het werken met de iPad. Met veel vragen en een behulpzame griffie kom je echter ver in het vergaren van de juiste informatie voor het maken van een goede start. Verder was er een informatieavond over de verschillende thema’s, commissievergadering grondgebied, vergaderingen van de gemeenteraad, van de PPW-fractie enzovoort. Voor de rest is het heel veel lezen, kijken en kennismaken. Kennismaken met mensen uit het veld, de collega’s uit de raad, de wethouders en ambtenaren.

Enthousiast
Het raadslidmaatschap brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik word enthousiast van de diverse gesprekken en de ervaring die je opdoet zodra je in de gemeenteraad actief bent. De komende periode zullen wij als gemeenteraad beslissingen moeten nemen. Hiervoor neem je als raadslid, fractie en gemeenteraad een juiste afweging nadat je alle belangen hebt afgewogen.

Mijn eerste maand als raadslid: een enerverende en boeiende tijd. Ik zie uit naar meer!